تعریف تقویت افتراقی

تقویت افتراقی عبارت است از کاربرد تقویت و خاموشی به منظور افزایش وقوع رفتار هدف مطلوب و کاهش وقوع رفتارهایی که در رفتار هدف تداخل ایجاد می‌کند. تقویت افتراقی شیوه ای رفتاری است. که در آن تلاش می‌شود فراوانی رفتارهای مطلوب افزایش و فراوانی رفتارهای نامطلوب کاهش یابد.     مراحلی که در استفاده از… ادامه خواندن تعریف تقویت افتراقی

تعریف رفتار و ویژگی‌های آن

رفتار چیست؟ رفتار انسان موضوع مورد بحث در تغییر رفتار است. ویژگی‌هایی که رفتار بر اساس آن تعریف می‌شود. 1، آن‌چه افراد انجام می‌دهند یا بیان می‌نمایند. رفتار نام دارد. بر همین اساس یک ویژگی ایستای فرد نیست. اگر بگویید فردی خشمگین است. رفتار آن شخص را شناسایی نکرده اید.بلکه صرفا این رفتار را نام‌گذاری… ادامه خواندن تعریف رفتار و ویژگی‌های آن