تعریف تنبیه و انواع آن

تنبیه استفاده از محروم کردن و جریمه کردن. تنبیه یک اصل اصل رفتاری اساسی است.زمانی که رفتار با پیامدی که منجر به کاهش در احتمال بعدی رفتار می‌گردد دنبال شود تنبیه اتفاق می‌افتد. پیامد پیرو رفتار ممکن است. شامل ارائه   ی رویداد تنبیه مثبت یا رویداد تنبیه منفی شود. در هر دو شکل تنبیه رفتار… ادامه خواندن تعریف تنبیه و انواع آن