تعریف رفتار و ویژگی‌های آن

رفتار چیست؟ رفتار انسان موضوع مورد بحث در تغییر رفتار است. ویژگی‌هایی که رفتار بر اساس آن تعریف می‌شود. 1، آن‌چه افراد انجام می‌دهند یا بیان می‌نمایند. رفتار نام دارد. بر همین اساس یک ویژگی ایستای فرد نیست. اگر بگویید فردی خشمگین است. رفتار آن شخص را شناسایی نکرده اید.بلکه صرفا این رفتار را نام‌گذاری… ادامه خواندن تعریف رفتار و ویژگی‌های آن