تعریف تقویت افتراقی

تعریف تقویت افتراقی

تقویت افتراقی عبارت است از کاربرد تقویت و خاموشی به منظور افزایش وقوع رفتار هدف مطلوب و کاهش وقوع رفتارهایی که در رفتار هدف تداخل ایجاد می‌کند.

تقویت افتراقی شیوه ای رفتاری است. که در آن تلاش می‌شود فراوانی رفتارهای مطلوب افزایش و فراوانی رفتارهای نامطلوب کاهش یابد.

 

 

مراحلی که در استفاده از تقویت افتراقی باید در نظر داشت:

1-تعریف رفتار مطلوب.

2-تعریف رفتارهای نامطلوب.

3-شناسایی (بیشتر…)