روان‌شناسی تربیتی

تعریف قرارداد رفتاری

قرارداد رفتاری که قرارداد مشروط نیز نامیده میشود. توافقی  کَتبی بین طرفین است. که طی آن یک یا هر دو طرف برای وارد شدن در  سطح مشخصی از رفتار یا رفتارهای هدف متعهد میشود.

افزون بر آن در قرارداد. تعیین میشود که پیامدی که اجرا  خواهد شد. وابسته به وقوع یا عدم وقوع رفتار است.

مؤلف‌ های  قراردادهای رفتاری:

تعریف یادگیری

یادگیری شامل تمام مهارت‌ها، گرایش‌ها، دانش‌ها و معلوماتی است که انسان‌ها در طول زندگی خود کسب می‌کنند.
تعریف یادگیری:
جامع ترین تعریف از هیلگارد و مارکوئیز است. یادگیری از دیدگاه این دو روان‌شناس عبارت اند از
فرایند تغییرات نسبتا پایدار در رفتار بالقوه فرد بر اثر تجربه.
1- مفهوم فرایند: فراید بر وقایع و روابط پویا، جاری، مستمر و پیوسته و در حال تغییر اطلاق (بیشتر…)

تعریف تنبیه و انواع آن

تنبیه
استفاده از محروم کردن و جریمه کردن.
تنبیه یک اصل اصل رفتاری اساسی است.زمانی که رفتار با پیامدی که منجر به کاهش در احتمال بعدی رفتار می‌گردد دنبال شود تنبیه اتفاق می‌افتد. پیامد پیرو رفتار ممکن است. شامل ارائه   ی رویداد تنبیه مثبت یا رویداد تنبیه منفی شود.
در هر دو شکل تنبیه رفتار کاهش میابد.

از انواع شیوه‌های تنبیه ممکن است به منظور (بیشتر…)

شکل دهی

همان‌طور که ملاحظه کردید تقویت افتراقی شیوه ای برای افزایش فراوانی رفتار مطلوب است. برای استفاده از تقویت افتراقی
رفتار مطلوب حداقل باید هر از گاهی رخ دهد. اگر فرد به هیچ وجه رفتار هدف خاصی را بروز نمی‌دهد به راه‌بردهای دیگری برای بروز رفتار نیاز است. شکل دهی چنین راه‌بردی است.
تعریف شکل دهی:
از شکل دهی برای گسترش رفتار هدفی استفاده می‌شود (بیشتر…)

تعریف تقویت افتراقی

تقویت افتراقی عبارت است از کاربرد تقویت و خاموشی به منظور افزایش وقوع رفتار هدف مطلوب و کاهش وقوع رفتارهایی که در رفتار هدف تداخل ایجاد می‌کند.

تقویت افتراقی شیوه ای رفتاری است. که در آن تلاش می‌شود فراوانی رفتارهای مطلوب افزایش و فراوانی رفتارهای نامطلوب کاهش یابد.

 

 

مراحلی که در استفاده از تقویت افتراقی باید در نظر داشت:

1-تعریف رفتار مطلوب.

2-تعریف رفتارهای نامطلوب.

3-شناسایی (بیشتر…)

تعریف تغییر رفتار و ویژگی‌های آن

تعریف تغییر رفتار.

تغییر رفتار حوزه ای از روان‌شناسی است که به تحلیل و تغییر رفتار انسانی می‌پردازد.

1- تحلیل به معنای شناسایی ارتباط کنشی بین محیط و رفتاری خاص است تا دلیل وقوع رفتار را درک یا تعیین کنیم. که چرا چنین رفتاری از فرد سر زده است؟

2- تغییر به معنی شیوه‌های پیشرفته و کاملی برای کمک به مردم به منظور اصلاح (بیشتر…)

تعریف رفتار و ویژگی‌های آن

رفتار چیست؟
رفتار انسان موضوع مورد بحث در تغییر رفتار است.
ویژگی‌هایی که رفتار بر اساس آن تعریف می‌شود.
1، آن‌چه افراد انجام می‌دهند یا بیان می‌نمایند. رفتار نام دارد.
بر همین اساس یک ویژگی ایستای فرد نیست.
اگر بگویید فردی خشمگین است. رفتار آن شخص را شناسایی نکرده اید.بلکه صرفا این رفتار را نام‌گذاری کرده اید.
اگر بتوانید آن‌چه که فرد در هنگام خشمگیر بودن بیان (بیشتر…)